Aday memur istifa edince geri dönebilir mi?
05.01.2017

Sağlık bakanlığına aday devlet memuru olarak başladıktan sonra 9 ay çalıştım ancak ailevi sebeplerden ötürü istifa etmek zorunda kaldım. Bu durumun üzerinden 5 yıl geçmiştir. Şimdi işim bulunmamaktadır. Memuriyete dönebilir miyim? Nasıl hareket etmeliyim?

Cevap
Sağlık-Sen     05.01.2017

657 sayılı Devlet memurları Kanununun;

Adaylığa kabul edilme” 54’üncü

“Adayların yetiştirilmesi” 55’inci

          “Adaylık devresi içinde göreve son verme” 56’ıncı

          “Adaylık süresi sonunda başarısızlık” 57’nci maddelerinde düzenlenmiştir.

Mezkur Kanunun 58’inci maddesinde bulunan “Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.

            Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.”hüküm uyarınca da aday memur asli memurluğu atanması yapılmaktadır.

Görüldüğü üzere aday memurluk adaylık süresi içerinde aday memurluğa son verme veya asli memurluğa atanma ile son bulmaktadır.

Aday memurlara ilişkin olarak ayrıca aşağıdaki düzenlemeler de bulunmaktadır.

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları:

  Madde 84 –Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.

Adayların aylıkları:

  Madde 158 – Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar.

  Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri:

  Madde 159 – Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

Açıktan atanmada aylığa hak kazanma:

Madde 165 –Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar.

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.

Aday memurlara ilişkin olarak söz konusu düzenlemeler dışında 657 sayılı kanunda askerlik değerlendirilmesi

  Aday devlet memurları hakkında adaylar münhasır yukarıda belirtilen düzenlemeler dışında aday memurlara 657 sayılı Kanunun hangi hükümlerinin uygulanacağı veya hangi hükümlerinin uygulama yapılmayacağı yönünde bir düzenleme yapılmamıştır.

Aday memurlara 657 sayılı Kanunu diğer hükümleri de uygulanmaktadır. 657 sayılı Kanunu 94 üncü maddesinde memurlar çekilme hakkı, 97 inci maddesinde çekilen memurları bekleme süreleri ve 92’nci maddesinde ise çekilen memurların geri dönüşlerine ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

Bu çerçevede; 657 sayılı Kanunun 94’üncü maddesi ile memurlara tanınan çekilme hakkı aday devlet memurlarına da tanınmaktadır. Ve aday memurların istifalarında teamülde bir sorun yaşanmamış ve uygulanmaktadır.

Diğer taraftan; devlet memurlarına tanınmış olan istifa eden devlet memurunun istifa sonrası her hangi bir kuruma dönüş hakkı ise aday memurlar uygulama birliği sağmaya yönelik Devlet Personel Başkanlığı tarafından yalnız istifa ettikleri kuruma dönebilecekleri yönünde görüş tesis edilmek suretiyle de uygulamada yer bulmuştur.

DPB görüşü aşağıdaki sayfanın 4 üncü sırasında yer almaktadır.

Hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; aday devlet memur iken sağlık bakanlığından istifa etmiş olmanız sebebiyle Sağlık Bakanlığına müracaat ederek sağlık bakanlığında atamaya yetkili amirin takdiri çerçevesinde yeniden aday memur olarak atanmanız mümkün bulunmaktadır. 

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo